Úvod

Autorský slovník Jana Čepa byl realizován v rámci projektu ESF Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech (CZ.1.07/2.2.00/28.0178) na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (v letech 2012 – 2015). Jeho řešitelem byl Mgr. Richard Změlík, Ph.D.

Slovník Jana Čepa (prózy) je distribučním frekvenčním slovníkem, jehož první verze zahrnuje autorovu prozaickou tvorbu (viz Zpracované texty). Model slovníku, jeho detailní popis spolu s interpretací kvantitativně-korpusových výslkedků jsou prezentovány v monografii Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda (Olomouc 2015). Do budoucna se předpokládá zpracování veškeré Čepovy slovesné pozůstalosti, tzn. Čepovy esejistiky, korespondence, Čepových deníků a drobnějších novinových článků různé žánrové povahy. Posléze tak vznikne definitivní podoba Čepova slovníku, která by měla být analogickou verzí k již existujícím pracím tohoto typu, tzn. Slovníku Karla Čapka (2009) a Slovníku Bohumila Hrabala (2007), které byly zpracovány na pracovišti ČNK.

Richard Změlík: Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda (Olomouc: 2015) [pdf]

Poděkování

Celý projekt by nemohl vzniknout bez výše zmíněné grantové podpory ESF. Autor by na tomto místě rád poděkoval prof. PhDr. Františku Čermákovi, DrSc. a Mgr. Michalu Křenovi, Ph.D. nejen za cenné odborné konzultace, ale i za laskavou pomoc se zpracováním textů v rámci databáze Českého národního korpusu (ČNK). V neposlední řadě náleží poděkování členům ÚTKL FF UK, konkrétně doc. RNDr. Vladimíru Petkevičovi, CSc. a RNDr. Haně Skoumalové, Ph.D. a Mgr. Petru Plecháčovi, Ph.D. za programátorské a webové zajištění projektu.